Terms of service

1. The Customer / Asiakas

These terms and conditions apply to the commercial relationship between Vapaus Bikes Finland Oy ("Vapaus") and its consumer customers ("Customer"). The consumer sale of the products is also subject to Finnish and EU legislation on consumer sales, marketing and advertising. These terms are not valid for business-to-business sales, except for the B2B right of return mentioned in section 5.

The contractual conditions in force at the time of ordering apply, which are available on Vapaus’ website. Vapaus reserves the right to unilaterally amend these conditions.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Vapaus Bikes Finland Oy:n (”Vapaus”) ja sen kuluttaja-asiakkaiden (”Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa. Tuotteiden kuluttajankauppaan soveltuu myös Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Näitä ehtoja ei sovelleta yritysten väliseen kauppaan, paitsi kohdassa 5 mainitun yritysten välisten kaupan palautusoikeuden osalta.

Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Vapauden sivuilta. Vapaudella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja.

2. Customer register / Asiakasrekisteri

Vapaus stores the personal data provided by the Customer in connection with their order in Vapaus’ customer register. This customer data will be processed and disclosed by Vapaus for legitimate purposes in accordance with the applicable legislation. Vapaus may use your data for marketing purposes unless the Customer expressly objects to this. This can be done at the time of ordering.

For more information on Vapaus’ Privacy Policy: https://www.vapaus.io/en/privacy-policy

Vapaus tallentaa Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat henkilötiedot Vapauden asiakasrekisteriin. Näitä asiakastietoja käsitellään ja luovutetaan Vapauden toimesta perusteltuja käyttötarkoituksia varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Vapaus voi käyttää tietojasi markkinointiin, mikäli Asiakas ei tätä erikseen kiellä. Kiellon voi tehdä tilauksen yhteydessä.

Lisätietoja Vapauden tietosuojaselosteesta: https://www.vapaus.io/tietosuojaseloste

3. Products and pricing / Tuotteet ja hinnoittelu

Vapaus is not liable for delays caused by unforeseen changes outside its sphere of influence or for damages caused by force majeure. Force majeure is considered to be an unforeseeable circumstance or change in circumstances beyond the control of Vapaus.

In addition to new products, Vapaus also sells Outlet bicycles, Precycled bicycles and used accessories in its online shop. These bicycles and accessories are generally previously leased bicycles or used bicycles purchased from other sources, whereby the Customer understands that the condition of the bicycle or accessory is as stated in the sales advertisement. The Customer always has the right to examine the bike at the shop before purchase.

The prices shown in this online shop always include VAT, but do not include delivery charges. Vapaus reserves the right to cancel an order if a product has been sold at an incorrect price to the Customer due to a pricing error or system failure.

Vapaus ei vastaa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Vapauden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Asiakkaalla on aina oikeus tutustua pyörään kaupassa ennen ostamista.

Uusien tuotteiden lisäksi Vapaus myy verkkokaupassaan myös Outlet-polkupyöriä, Precycled-polkupyöriä sekä käytettyjä lisävarusteita. Nämä polkupyörät ja lisävarusteet ovat pääsääntöisesti aiemmin työsuhdepyöräleasinginä olleita polkupyöriä tai muista lähteistä hankittuja käytettyjä polkupyöriä, jolloin Asiakas ymmärtää, että polkupyörän tai lisävarusteen kunto vastaa sen myynti-ilmoituksessa ilmoitettua.

Tässä verkkokaupassa esitetyt hinnat sisältävät aina arvonlisäveron, mutta eivät toimituskuluja. Vapaudella on oikeus peruuttaa tilaus, mikäli tuote on myyty virheellisellä hinnalla Asiakkaalle hinnoitteluvirheestä tai järjestelmähäiriöstä johtuen.

4. Ordering and delivery time / Tilaaminen ja toimitusaika

The delivery time for products is 1-5 working days from the time of ordering, unless otherwise stated. Products can be delivered by a transport service or collected from Vapaus’ premises. Unless otherwise stated, Vapaus will hold pick-up orders in reserve for the Customer for seven days. If the order is not collected within seven days, an unpaid order will be cancelled. Paid orders will be sent to the postal address provided by the Customer at the Customer's expense.

Vapaus offers the possibility to order additional services, such as installation services, with or in connection with certain products. The Customer should check the content and scope of the service in advance and ensure that any necessary preparations and actions have been made to enable the service to be carried out.

The customer understands that additional services related to benefit bike leasing, such as the maintenance budget and the extended warranty, are not free of charge despite what is displayed on the online platform, but are subject to theattached price list and the length of the leasing period.

Tuotteiden toimitusaika on 1–5 arkipäivää tilaushetkestä, ellei toisin ilmoiteta. Tuotteet voidaan toimittaa kuljetuspalvelun toimesta tai noutaa Vapauden toimipisteestä. Vapaus pitää noutotilauksia varattuna Asiakkaalle seitsemän päivää, ellei toisin ilmoiteta. Mikäli tilausta ei noudeta seitsemän päivän kuluessa, peruuntuu maksamaton tilaus. Maksetut tilaukset lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen Asiakkaan kustannuksella.

Vapaus tarjoaa mahdollisuuden tilata tiettyjen tuotteiden kanssa tai yhteydessä lisäpalveluita, kuten asennuspalveluita. Asiakkaan tulee tarkistaa palvelun sisältö ja laajuus ennakkoon sekä varmistaa, että mahdolliset tarvittavat valmistelut ja toimet ovat tehty, jotta palvelu voidaan suorittaa.

Asiakas ymmärtää, että työsuhdepyöräleasingiin liittyvät lisäpalvelut, kuten huoltobudjetti ja jatkotakuu, eivät verkkoalustalla esitetystä huolimatta ole maksuttomia palveluita, vaan määräytyvät oheisen hinnaston sekä leasingkauden pituuden mukaan.

5. Returns and complaints / Palauttaminen ja reklamaatio

The Customer has a 14-day right of return under the Consumer Protection Act in cases of distance selling. In the case of benefit bike leasing, this right of return is three days. The right of return applies only to unused products and to situations where the Customer has ordered the product via the online shop as a distance sale. If the product shows signs of use or damage for reasons beyond the control of Vapaus, Vapaus reserves the right not to accept the return.

B2B customers have no right to return purchased bikes, unless specifically agreed in writing between such B2B customer and Vapaus.

The return of the product is at the Customer's own expense. The return of the product is done either by bringing the product to Vapaus’ premises or, alternatively, by a delivery service to the premises of Vapaus. If the Customer returns the product by means of a delivery service, the Customer is responsible for the proper packaging of the product and for any damage that may occur during transport. The Customer must present proof of purchase of the product when returning it.

If the order has included a defective or faulty product or if the order has been defective in any other way, the Customer must submit a reclamation to Vapaus without delay. All complaints regarding products or delivery must be sent within seven days of receipt of the order via this form for benefit bike leasing and by e-mail to reclamations@vapaus.io for consumer sales.

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus etämyyntiä koskevissa tapauksissa. Työsuhdeleasingpyörien osalta tämä palautusoikeus on kolme päivää. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä tuotteita ja niitä tilanteita, kun Asiakas on tilannut tuotteen verkkokaupan kautta etämyyntinä. Mikäli tuotteessa näkyy merkkejä käytöstä tai vahingoista Vapaudesta johtumattomista syistä, pidättää Vapaus oikeuden olla hyväksymättä palautusta.

Yritysten välisessä kaupassa yritysasiakkailla ei ole oikeutta palauttaa ostettuja polkupyöriä, elleivät yritysasiakas ja Vapaus ole siitä erikseen kirjallisesti sopineet.

Tuotteen palauttaminen tapahtuu Asiakkaan omalla kustannuksella. Tuotteen palauttaminen tapahtuu joko tuomalla tuote Vapauden toimitiloihin tai vaihtoehtoisesti kuljetuspalvelulla perille asti. Mikäli Asiakas palauttaa tuotteen kuljetuspalvelun avulla, vastaa Asiakas tuotteen asianmukaisesta pakkaamisesta ja mahdollisista vahingoista kuljetuksen aikana. Asiakkaan tulee palautuksen yhteydessä esittää ostotodistus tuotteesta.

Mikäli tilaus on sisältänyt virheellisen tai viallisen tuotteen tai mikäli tilaus on ollut muulla tavalla virheellinen, tilaajan on annettava reklamaatio Vapaudelle viipymättä. Kaikki tuotteita tai toimitusta koskevat reklamaatiot tulee lähettää seitsemän vuorokauden kuluttua tilauksen vastaanottamisesta työsuhdepyöräleasingin kohdalla tämän lomakkeen kautta ja kuluttajamyynnin kohdalla sähköpostitse osoitteeseen reclamations@vapaus.io.

6. Warranty / Takuu

The warranty is determined according to the warranty conditions defined by the manufacturer in the case of a new bicycle or new accessory purchased from Vapaus. The warranty does not limit the seller's liability for defects under the Consumer Protection Act. The warranty period is indicated on the separate warranty form delivered with the bicycle or on the online address provided by the manufacturer. The warranty covers only manufacturing and material defects in the product. Warranty repairs are always carried out in accordance with the manufacturer's or importer's warranty conditions.

Vapaus offers a 12-month warranty on its Precycled bicycles. The warranty covers manufacturing defects and defects in the bicycle which were not known at the time of sale. However, the warranty does not cover defects caused by the user, incorrect repair/installation, structural modifications, lack of maintenance, accident or circumstances. The customer must report the defect within 14 days of its occurrence and the bicycle must not be ridden after the defect has occurred until Vapaus has been consulted on the nature of the defect.

Vapaus does not offer a warranty for the Outlet bicycles or used accessories.

Vapaus is not liable for any damage caused by the Customer. Costs outside the warranty and the cost of a clearly unwarranted service visit may be charged in full to the Customer.

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti, kun kyseessä on Vapaudelta ostettu uusi polkupyörä tai uusi lisävaruste. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa tarkoitettua myyjän virhevastuuta. Takuuaika ilmoitetaan pyörän yhteydessä toimitettavassa takuutodistuksessa tai valmistajan osoittamassa verkko-osoitteessa. Takuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti.

Vapaus tarjoaa Precycled-polkupyörilleen 12 kuukauden takuun. Takuu kattaa polkupyörän valmistusvirheet ja viat, jotka eivät myyntihetkellä olleet tiedossa. Takuu ei kuitenkaan kata käyttäjästä, virheellisistä korjauksista/asennuksista, rakennemuutoksista, puutteellisesta huollosta, onnettomuudesta tai olosuhteista aiheutuvia vikoja. Asiakkaan tulee ilmoittaa viasta 14 päivän sisällä sen ilmenemisestä, eikä polkupyörällä saa ajaa vian ilmenemisen jälkeen ennen Vapauden konsultoimista vian laadusta.

Vapaus ei tarjoa käytetyille Outlet-polkupyörille tai lisävarusteille takuuta.

Vapaus ei ole vastuussa Asiakkaan aiheuttamista vahingoista. Takuun ulkopuoliset kustannukset ja selvästi aiheettoman huoltokäynnin kustannukset voidaan periä kokonaisuudessaan Asiakkaalta.

7. Disputes / Erimielisyydet

The parties shall attempt to negotiate any disputes, but in the event no resolution is reached between the parties, the Customer shall have the right to refer any disputes arising from this contract to the Consumer Advisory Services or to the Consumer Disputes Board. The Customer also has access to an online dispute resolution platform run by the European Commission. These procedures are in writing.

Legal fees are not reimbursed, as the Consumer Advisory Services and Consumer Disputes Board offer free assistance in resolving disputes.

Osapuolet pyrkivät neuvottelemaan erimielisyyksistä, mutta mikäli osapuolten välillä ei synny sopua, on Asiakkaalla oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajaneuvonnan tietoon tai riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia. Nämä menettelyt ovat kirjallisia.

Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.